Kredexi väikeelamute rekonstrueerimistoetus, eramajade toetus, soojustus
Võta meiega ühendust

Väikeelamute rekonstrueerimistoetused – energiatõhususe suurendamise KredEx toetuse kasutamise tingimused ja kord eramajade ning eramu renoveerimistoetus

Vastu võetud 01.06.2020 nr 30

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1.   Kohaldamisala

(1) Toetuse sihtrühm on füüsiline isik.

(2) Toetuse andmisel riigi 2020. aasta lisaeelarvega eraldatud vahenditest lähtutakse lisaks käesolevale määrusele riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.

(3) Lõikes 2 nimetatud juhul on toetuse taotlejal kohustus teavitada taotluste menetlejat, kui ta on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tuleneva kriisi tõttu saanud riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine;
  2) väikeelamute energiakulude vähendamine;
  3) taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.

§ 3.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) energiamärgis – ehitusseadustiku § 66 lõike 6 alusel kehtestatud nõuetele vastav olemasoleva hoone energiamärgis;
  2) rekonstrueerimine – ehitusseadustiku § 4 lõike 3 punktide 1–3 kohane hoone põhikonstruktsioonide ja tehnosüsteemide ümberehitamine, mille tulemusena suureneb hoone energiatõhusus ja paraneb sisekliima;
  3) rekonstrueerimistööd – § 5 lõike 1 punktides 1–9 nimetatud tööd;
  4) taastuvenergia tootmisseade – päikese abil soojust või elektrit tootev seade;
  5) terviklik rekonstrueerimine – projekt, millega teostatakse kompleksselt § 6 lõikes 2 nimetatud nõuetele vastavalt vähemalt välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, rekonstrueeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem;
  6) väikeelamu – enne 2000. aastat kasutusse võetud üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, kui see rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil alaliseks kasutamiseks ja ehitisregistris muudetakse kasutamise otstarve tööde lõppemisel üksikelamuks.

§ 4.   Taotluste menetleja

  Toetuse taotlusi menetleb, makseid teeb ja järelevalvet teostab Sihtasutus KredEx (edaspidi KredEx).

2. peatükkToetuse andmise alused

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetuse andmisel on toetatavateks tegevusteks:
  1) fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
  2) katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
  3) akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd;
  4) esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
  5) küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
  6) ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
  7) taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
  8) heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
  9) ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd;
  10) toetatavast tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine;
  11) rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine;
  12) omanikujärelevalve teostamine.

  (2) Toetatavad tegevused peavad vastama ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele. Taastuvenergia tootmisseadme ühendamisel elamu tehnosüsteemidega peab elektritööde tegija olema kantud majandustegevuse registrisse seadmetöö elektritöö tegevusalal vastavalt seadme ohutuse seadusele.

§ 6.   Toetuse põhitingimused

  (1) Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta.

  (2) Nõuded toetatavatele tegevustele:
  1) soojustatava välisseina soojusläbivus U ≤ 0,20 (W/m2K);
  2) soojustatava katuse, katuslae või pööningulae soojusläbivus U ≤ 0,20 (W/m2K);
  3) akende soojusläbivus U ≤ 1,10 (W/m2K);
  4) soojustatava esimese korruse põranda soojusläbivus U ≤ 0,25 (W/m2K);
  5) soojuspumba tootemärgise kütmise sessonne energiatõhususe klass vähemalt A++;
  6) paigaldatav või renoveeritav gaasikatel peab olema kondensatsioonikatel;
  7) paigaldatava või renoveeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumide põhiselt reguleeritav, radiaatoritele ja elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaadid;
  8) paigaldatava ventilatsiooniseadme tootemärgise energiatõhususe klass peab olema vähemalt A+;
  9) juhul, kui hoones ei ole mehaanilist sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, tuleb välisseina soojustamisel ja akende vahetamisel paigaldada elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami ka värskeõhuklapid.

  (3) Lõikes 2 kasutatakse järgmisi tähiseid:
  1) W – vatt;
  2) m2 – ruutmeeter;
  3) K – kelvin.

  (4) Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C.

  (5) Taastuvenergia elektritootmisseadme ja akupanga soetamisel peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja andma vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele. Väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuva tootja toodetud seadmel peab olema CE-märgis ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.

  (6) Taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine.

  (7) Kui rekonstrueeritaval väikeelamul ei ole eelnevate aastate elektritarbimise andmeid või elektrikasutus pärast rekonstrueerimist elektritarbijate lisandumise tõttu muutub, siis hinnatakse hoone elektrikasutust väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatoriga või majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ lisa 5 alusel.

  (8) Taastuvenergiaallikaid kasutava kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele. Väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuva tootja toodetud seadmel peab olema CE-märgis ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.

§ 7.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud kulud on §-s 2 nimetatud toetuse andmise eesmärkide saavutamiseks ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud toetatavate tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud.

  (2) Siseviimistluse taastamisega seotud kulu on abikõlblik kuni 5 protsendi ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2500 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.

  (3) Taastuvenergia elektritootmisseadme soetamise kulu on abikõlblik, kui selle suurus on kuni 200 kilovatti ning planeeritud aastane tootmismaht ei ületa tarbimiskoha aastast elektri tarbimist.

  (4) Ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblik, kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana.

  (5) Ehitusprojekti, millest toetuse andmise eesmärgile vastavad rekonstrueerimistööd teostatakse vähem kui 50 protsendi ulatuses, koostamist toetatakse 15 protsendi ulatuses ehitusprojekti maksumusest.

  (6) Käibemaks on abikõlblik.

  (7) Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.

  (8) Kulusid arvestatakse tekkepõhiselt. Kulu tekkimise päevaks loetakse arve koostamise kuupäeva.

  (9) Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) elektri- ja nõrkvoolusüsteemi töödega, välja arvatud toetatavate tegevustega otseselt seotud elektri- ja nõrkvoolusüsteemiga seotud kulu;
  2) kaugküttevõrguga liitumisega seotud kulu;
  3) taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumisega seotud kulu;
  4) vee- ja kanalisatsioonisüsteemi tööde kulu;
  5) kinnistu piirete, parkimiskohtade, välisvalgustuse ja haljastusega, välja arvatud soojuspumba maakollektori paigaldamisega kaasneva pinnase taastamisega, seotud kulu;
  6) ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud.

§ 8.   Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Enne KredExile taotluse esitamist teostatud tegevuste ja võetud kohustuste kulu ei ole abikõlblik, välja arvatud projekteerimisega seotud kulu, mis on abikõlblik alates 2016. aasta 13. oktoobrist.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood algab lõikes 1 nimetatud kulu tekkimise ajast ja lõppeb hiljemalt 12 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

  (3) KredExil on õigus projekti abikõlblikkuse perioodi pikendada üks kord kuni 6 kuu võrra põhjendatud juhul taotleja kirjaliku avalduse alusel.

§ 9.   Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

  (1) Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, kohta:
  1) Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30 protsenti ja kuni 30 000 eurot;
  2) Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14 oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40 protsenti ja kuni 40 000 eurot;
  3) punktides 1 ja 2 nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50 protsenti ja kuni 50 000 eurot.

  (2) Suvila ja aiamaja terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr 30 protsenti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma kuni 30 000 eurot väikeelamu kohta.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetamata juhul on toetuse määr 30 protsenti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma kuni 20 000 eurot väikeelamu kohta.

3. peatükkToetuse taotlemine, taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust antakse jooksvalt toetuse eelarve ammendumiseni.

  (2) Taotluste vastuvõtmise alguskuupäevast teavitab KredEx oma kodulehel ja üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 10 kalendripäeva enne taotluste vastuvõtu algust. Kui esitatud taotluste maht ületab toetuse eelarve, peatab KredEx viivitamatult taotluste vastuvõtmise ja teatab peatamisest oma kodulehel.

  (3) Taotlus esitatakse KredExi kinnitatud vormil KredExi e-keskkonna kaudu või e-allkirjastatuna e-kirjaga. Taotlusi ei võeta vastu enne taotluste vastuvõtmise alguskuupäeva.

§ 11.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetuse taotleja peab olema toetuse abil rekonstrueeritava kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või korteriomandi füüsilisest isikust omanik või füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus või korterihoonestusõigus. Ühises omandis oleva kinnisasja, korteriomandi, hoonestusõiguse või korterihoonestusõiguse puhul peab taotleja olema üks füüsilisest isikust ühistest omanikest, keda on volitanud esindama kõik teised füüsilistest isikutest ühised omanikud.

  (2) Kui väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast.

  (3) Lõikes 1 nimetatud volitust ei nõuta rida- ja kaksikelamu puhul, kui taotletava toetuse objektiks olev tehnosüsteem on taotleja ainukasutuses, samuti akende vahetamise puhul.

  (4) Taotleja rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadress peab toetuse taotluse esitamisel ühtima toetuse abil rekonstrueeritava väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, aadressiga.

  (5) Taotlust ei või esitada taotleja, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või KredExi antud haldusaktist tulenevaid kohustusi, misjärel on tehtud vähemalt toetuse osalise tagasinõudmise otsus.

§ 12.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) võtma rekonstrueerimistööde tellimisel hinnapakkumused vastavalt §-s 14 sätestatule;
  2) esitama nõuetekohase taotluse;
  3) esitama KredExi põhjendatud nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal;
  4) võimaldama kontrollida enda vastavust nõuetele ning võimaldama teha paikvaatlust;
  5) viivitamata teavitama KredExit taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 13.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) sisaldama projekti kirjeldust;
  2) olema esitatud KredExi kinnitatud vormil;
  3) olema esitatud käesolevas määruses ettenähtud korras;
  4) sisaldama projekti kogueelarvet kululiikide lõikes;
  5) sisaldama ülevaadet projekti kõigist rahastamisallikatest;
  6) sisaldama teavet projektile või projekti tegevustele teistest meetmest või riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahendist toetuse taotlemise või saamise kohta;
  7) olema taotleja või taotleja volitatud esindaja allkirjastatud.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) väikeelamu aadress, ehitisregistri kood ja katastriüksuse tunnus;
  3) rekonstrueerimistööde ja taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamise ja paigaldamise eelarve ja eeldatav ajakava;
  4) rekonstrueerimistööde planeeritav teostaja;
  5) rekonstrueerimistööde ja taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekteerimise ning omanikujärelevalve teenuse maksumus ja teostaja;
  6) taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta energiatarbimine;
  7) kinnitus omafinantseeringu olemasolu kohta vähemalt osas, mida toetus ei kata;
  8) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
  9) taotluse lisadokumendid.

  (3) Taotluse lisadokumendid on:
  1) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  2) ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt;
  3) projekteerija antud hinnang taastuvenergiaallikaid kasutava seadme eeldatava aastase energiatoodangu kohta, kui see ei sisaldu ehitusprojektis;
  4) elektritootmisseadme paigaldamisel lisaks eeldatava aastase energiatoodangu andmetele ka tarbimiskoha aastase elektritarbimise andmed;
  5) tervikliku rekonstrueerimise korral energiatõhususe tõendamise energiaarvutus väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatoriga või simulatsioonarvutusena;
  6) paragrahvi 14 lõikes 1 nimetatud hinnapakkumused;
  7) jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine, kui taastuvenergia toomisseade paigaldatakse piirkonnas, kus on jaotusvõrk.

§ 14.   Nõuded rekonstrueerimistööde hinnapakkumuse võtmisele

  (1) Rekonstrueerimistööde tellimisel võetakse vähemalt kolme omavahel sõltumatu ettevõtja hinnapakkumus.

  (2) Hinnapakkumused peavad olema ettevõtjalt võetud mitte rohkem kui kahenädalase vahega, need peavad võrdlemisel olema kehtivad ja tehtud ettevõtjate poolt, kellel on õigus vastavas valdkonnas tegutseda.

  (3) Hinnapakkumus peab olema ettevõtja poolt allkirjastatud ning sisaldama:
  1) taotleja nime;
  2) ettevõtja nime;
  3) ettevõtja aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi;
  4) hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva;
  5) kavandatava tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (4) Kui taotlejal ei ole temast sõltumatutel põhjustel võimalik saada kolme pakkumust, tuleb sellekohane põhjendus esitada KredExile taotluse vormil ja võimalusel lisada pakkumuse tegemisest loobumise teated.

  (5) Edukas hinnapakkumus peab põhinema parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel. Juhul, kui ei valita odavaimat hinnapakkumust, tuleb seda taotluses põhjendada.

  (6) Pakkumuskutse ja pakkumuse esitamine ning hinnapakkumuste võtmisega seotud teabevahetus toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning seda tuleb säilitada 7 aastat.

4. peatükkTaotluse menetlemine

§ 15.   Taotluse menetlemine

  (1) KredEx teostab taotleja ja esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid:
  1) taotluse registreerimine;
  2) taotluse läbivaatamine;
  3) selgituste ja lisateabe küsimine;
  4) taotluse täienduste ja muudatusettepanekute tegemine;
  5) taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine;
  6) taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine;
  7) taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuse muutmine;
  8) taotluse rahuldamise otsuse osaline või täielik kehtetuks tunnistamine.

  (2) Taotlusi vaadatakse läbi nende esitamise järjekorras.

  (3) Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse taotluse ja selle lisadokumentide ning taotleja vastavust määruse nõuetele ja taotletava toetuse kulude abikõlblikkust.

  (4) KredEx võib taotluse läbivaatamise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisateavet taotluses ja selle lisades esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui esitatud taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb puudusi, näidates ühtlasi, millised puudused vajavad kõrvaldamist. Taotlejale antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10‑tööpäevane tähtaeg vastavasisulise teate väljastamise kuupäevast arvates, sealjuures peab taotleja KredExit puuduse kõrvaldamisest teavitama hiljemalt 1 tööpäeva jooksul puuduse kõrvaldamiseks antud tähtaja möödumisest. Taotluse menetlustähtaja kulgemine peatub kuni puuduste kõrvaldamiseni.

  (5) Taotlus ja taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik määruses taotlusele ja taotlejale esitatud nõuded.

  (6) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta taotlusele esitatavatele nõuetele ning eelnimetatud puudust ei ole võimalik lõike 4 alusel määratud tähtaja jooksul kõrvaldada;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab õigusvastaselt taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse nõuetele vastavust;
  4) taotleja ei ole lõike 4 alusel määratud tähtaja jooksul taotluses esinevaid puudusi kõrvaldanud.

  (7) Taotleja või taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (8) KredExil on õigus teha taotlejale ettepanek taotlust muuta, kui taotluse täielik rahuldamine ei ole võimalik toetuse eelarve ammendumise tõttu või põhjendatud, arvestades taotletud toetussummat, projekti tegevusi, kulusid ja projektiga saavutatavaid tulemusi. Taotleja mittenõustumisel taotluse muutmise ettepanekuga on KredExil õigus jätta taotlus rahuldamata.

  (9) Taotluse menetlemise tähtaeg on 30 tööpäeva alates nõuetele vastava taotluse registreerimisest KredExis. KredExil on õigus vajadusel menetlemise tähtaega pikendada.

§ 16.   Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Taotleja ja taotluse määruse nõuetele vastavuse korral rahuldatakse taotlus otsusega kas osaliselt või täielikult. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (2) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhul ja tingimusel, et toetuse andmise eesmärk on saavutatav ka taotluse osalisel rahuldamisel. Taotluse osalisel rahuldamisel võib taotleja nõusolekul toetussummat vähendada. Kui taotleja ei ole toetussumma muutmisega nõus, teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui esineb üks või mitu alljärgnevat asjaolu:
  1) taotluse rahaline maht ületab toetuste eelarve vaba jäägi;
  2) toetust taotletakse kuludele, mis ei ole abikõlblikud;
  3) omafinantseeringu tagamine ei ole taotluses esitatud eelarve mahus võimalik.

  (4) Taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses märgitakse alljärgnevad andmed:
  1) toetuse eraldaja;
  2) toetuse saaja;
  3) toetatavad tegevused;
  4) toetusmäär ja toetussumma;
  5) tegevuste planeeritud abikõlblik kogumaksumus;
  6) toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood;
  7) otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg;
  8) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta nõuetele;
  2) taotleja mõjutab õigusvastaselt taotluse menetlemist;
  3) toetuse eelarve on ammendunud.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  3) taotluse esitaja;
  4) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
  5) otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg.

  (7) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kirjalik otsus saadetakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 17.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks KredExi algatusel või toetuse saaja taotluse alusel.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud taotlema KredExilt taotluse rahuldamise otsuse muutmist järgmistel juhtudel:
  1) soovitakse pikendada tegevuste abikõlblikkuse perioodi pikemaks kui § 8 lõikes 2 kehtestatud tähtaeg;
  2) toetuse taotlejal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel.

  (3) Lõike 2 punktis 2 nimetatud juhul on toetuse saajal õigus saada toetust juba tehtud nõuetele vastavate tööde eest, mis on teostatud ja mille tulemused on vastu võetud kooskõlas algse taotluse rahuldamise otsusega ning mis on panustanud toetuse andmise eesmärgi saavutamisse.

  (4) KredExil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt toetuse andmise eesmärgile vastavat oodatavat tulemust.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab KredEx 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

  (6) Taotluse rahuldamise otsuse võib KredEx kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või toetuse eraldamise või kasutamisega seotud õigusaktides sätestatud tingimusi või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  2) toetuse saaja esitab toetusest loobumise avalduse;
  3) toetuse saaja taotlust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata.

5. peatükkToetuse maksmise tingimused

§ 18.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetuse makse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.

  (2) Toetuse saaja võib taotleda toetuse maksmist kahes osas. Toetuse saajal on õigus esitada esimene maksetaotlus toetuse osaliseks makseks, kui vastu on võetud vähemalt 75 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust, sealjuures ei või toetuse teine makse ehk lõppmakse olla väiksem kui 15 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust.

  (3) Toetuse saaja rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadress peab ühtima toetuse abil rekonstrueeritud väikeelamu aadressiga toetuse taotluse esitamisel, välja arvatud suvila või aiamaja puhul.

  (4) Toetuse makse tegemiseks peavad:
  1) taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud;
  2) olema vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga;
  3) esitatud auditi kohustusega elektripaigaldise auditi protokoll vastavalt seadme ohutuse seaduse § 9 lõike 4 punktide 1–4 alusel kehtestatud nõuetele;
  4) olema vajadusel esitatud kasutusteatis või antud kasutusluba ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata.

  (5) Lõikes 2 sätestatud juhul tehakse osaline makse vastavalt teostatud rekonstrueerimistööde üleandmis-vastuvõtmisaktile ning sellele vastavale arvele.

  (6) Toetuse saaja peab KredExile esitama kulude tekkimist tõendavad dokumendid või koopiad, milleks on:
  1) esitatud arve ja vajadusel selle tasumist kinnitav maksekorraldus, konto- või krediitkaardi väljavõte;
  2) töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja olemasolul ehitus- või töövõtuleping.

  (7) Toetuse saaja esitab KredExile toetuse maksetaotluse 30 tööpäeva jooksul üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest, kasutusteatise esitamisest või kasutusloa andmisest arvates.

  (8) Pärast maksetaotluse saamist kontrollib KredEx kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja maksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab makse.

  (9) KredEx teeb makse otsuse 20 tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamisest arvates ja teeb toetuse saaja kontole makse 10 tööpäeva jooksul makse otsusest arvates.

  (10) Kui teenuse eest tasuti maksetaotluse esitamise hetkeks vaid osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava tasutud maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõtte 30 tööpäeva jooksul makse tegemisest arvates.

  (11) KredEx võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse ja vajadusel tunnistada taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks juhul, kui:
  1) esitatud maksetaotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
  2) esitatud kuludokumendid ei vasta toetuse taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
  3) teostatud tegevused ei vasta taotluse rahuldamise otsuses kirjeldatud tegevustele või nende toimumine või tulemuste nõuetele vastavus ei ole tõendatud.

  (12) Juhul, kui toetuse andmise raames toetatavate rekonstrueerimistööde teostamise või materjali soetamise kulud ületavad vähemalt 20 protsenti analoogsete või sama toetuse andmise raames toetatavate samalaadsete tegevuste või materjali soetamise kulu või ei vasta rekonstrueerimistööde või -materjali turuhinnale, on KredExil õigus vastava ekspertiisi tulemuste alusel toetuse makse summat vähendada ning muuta taotluse rahuldamise otsust.

  (13) Juhul, kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb odavamaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust §-s 9 nimetatud protsendi määras tegevuste tegelikust maksumusest lähtuvalt, kuid mitte enam kui §-s 9 nimetatud maksimaalne toetussumma.

  (14) Juhul, kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb kallimaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud summas.

§ 19.   Aruannete esitamise tähtajad ja kord

  (1) Paragrahvi 9 lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul esitab toetuse saaja KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud energiatarbimise andmetel põhineva energiamärgise KredExi kodulehel kirjeldatud viisil hiljemalt kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest.

  (2) Paragrahvi 9 lõikes 3 nimetatud juhul esitab toetuse saaja KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta energiatarbimise andmed KredExi kinnitatud vormil hiljemalt ühe kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest.

§ 20.   Toetuse tagasinõudmise alused ja kord

  (1) KredEx nõuab toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui määruse nõudeid ei ole täidetud.

  (2) Toetuse tagasinõudmise või osalise tagasinõudmise otsus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse eraldaja;
  2) toetuse saaja nimi;
  3) projekti nimetus;
  4) tagasinõudmise alus ja põhjendus;
  5) tagasinõutav toetussumma;
  6) tagasinõudmise otsuse täitmise tähtaeg;
  7) tagasimakse tegemiseks konto number ja saaja nimi;
  8) otsuse vaidlustamise võimalused;
  9) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  10) tagasinõudmisega seotud muu oluline teave.

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutava toetuse tagasi maksma 90 kalendripäeva jooksul tagasinõudmise otsuse tegemisest arvates.

  (4) Toetuse saaja võib taotleda KredExilt toetuse tagasimaksmise ajatamist esitades selleks 5 tööpäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates KredExile vastava kirjaliku avalduse, milles on ajatamise vajaduse põhjendus ja soovitud tagasimaksmise ajatamiskava.

  (5) KredEx teeb toetuse tagasimaksmise ajatamise kohta otsuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul ajatamise taotluse saamisest arvates. Põhjendatud juhul võib otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 10 tööpäeva võrra, teavitades sellest toetuse saajat.

  (6) Toetuse tagasimaksmist võib ajatada kuni 6 kuuks. KredEx koostab toetuse tagasimaksmise ajatamiskava nimetades seal igakuiselt tasumisele kuuluvad osamaksed ning esitab selle toetuse saajale.

  (7) Kui toetuse saaja ei maksa toetust tagasimaksmise tähtpäevaks tagasi ja ei ole taotlenud toetuse tagasimaksmise ajatamist lõike 4 alusel, peab toetuse saaja maksma viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

  (8) Kui toetuse saaja ei tasu osamakseid ajatamiskava kohaselt, võib KredEx tunnistada ajatamiskava kehtetuks ning nõuda toetuse saajalt toetuse tagastamist lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul.

6. peatükkToetuse saaja ja KredExi õigused ja kohustused

§ 21.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saaja õigused on:
  1) saada KredExilt selgitusi, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustuste täitmisega;
  2) esitada oma seisukoht vastavalt haldusmenetluse seaduse §-s 40 sätestatule.

  (2) Toetuse saaja kohustused on:
  1) viia toetatavad tegevused ellu taotluses, taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses ja käesolevas määruses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
  2) teavitada KredExit projekti tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest;
  3) kasutada toetust esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega vastavuses;
  4) maksta toetus tagasi tagasinõudmise või osalise tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks;
  5) vastata KredExi esitatud küsimustele toetuse saaja ja tööde teostamise kohta;
  6) esitada KredExile tähtaegselt tööde teostamisega ja tulemustega seonduvat teavet;
  7) tagada toetuse andmise eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
  8) tervikliku rekonstrueerimise teostamisel kindlustama väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest arvates;
  9) säilitada taotlust ning toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni raamatupidamise seaduse §-s 12 sätestatud korras;
  10) võimaldada teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid (edaspidi järelevalve);
  11) võimaldada järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu toetuse saamisega seotud elamusse ning andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik tööde teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul vastavast nõudmisest arvates;
  12) osutada auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  13) viivitamata teavitada KredExit e-allkirjastatud e-kirjaga kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  14) tagada, et väikeelamu võõrandamisel lähevad toetuse saaja kohustused edasi uuele omanikule, vastasel juhul kuulub toetus proportsionaalselt väikeelamu mittekasutamise ajale tagasimaksmisele.

§ 22.   KredExi õigused ja kohustused

  KredExi õigused ja kohustused on:
  1) teha projekti teostamise üle järelevalvet;
  2) kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist;
  3) nõuda taotluses sisaldunud tööde, tegevuste, eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad tegevuste nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  4) vähendada toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja tööde teostamisel vähem kasutatud summa võrra, kui esitatud dokumentidest selgub, et toetuse saaja on osaliselt või täielikult jätnud tegemata planeeritud tegevusi, mille tulemusel on projekti eelarve võrreldes planeerituga vähenenud või teostatud tööd odavnenud;
  5) peatada toetuse maksmine ja nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub käesoleva määruse nõudeid või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  6) vähendada makstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja omafinantseeringu vähenemisel alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra;
  7) säilitada toetuse andmisega seotud dokumente 7 aastat makse otsuse tegemisest arvates.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Allikas: www.riigiteataja.ee 

 

Küsi hinnapakkumist juba täna!

Säästa küttekuludelt!
Kuni 45%!

 

Vaata ka:

Tehtud ehitustööd
Katusematerjal müük
Katuse remont, parandus ja hooldusteenused, katuseabi
Lamekatusetööd ja lamekatuse ehitus, soojustamine, remont, renoveerimine
Puistevilla paigaldus, pööningu soojustamine(tuulesuunajad, käiguteed)