KredExi renoveerimislaen, kortermaja renoveerimine, rekonstrueerimistoetus, korteriühistu, korterelamu, soojustamine, renoveerimine
Võta meiega ühendust

Alates tänavu aprillikuust saavad korteriühistud ning uudsena ka kohalikud omavalitsused taas KredExist rekonstrueerimistoetust taotleda. Seekordne toetus on rahastatud struktuurivahenditest ning toetuste eraldamise kogueelarve on 102 miljonit eurot, selgitab KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juht Triin Reinsalu Eesti Korteriühistute Liidu ajakirja Elamu värskes numbris.

Lisaks energiatõhususe saavutamisele aitab toetus kaasa ka olemasoleva elamusektori kaasajastamisele ning avaliku ruumi ja elukeskkonna parendamisele, saavutatakse parem sisekliima ning soodustatakse taastuvenergia kasutuselevõttu. Olemasolevate korterelamute energiatarbimisest moodustab peamise osa ruumide kütteks kuluv energia. Korterelamu tervikliku rekonstrueerimisega väheneb kütteenergia vajadus ca 50%, seega väheneb pärast hoonete rekonstrueerimist ka soojusenergia tootmine, mis panustab energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise eesmärki.

Kortermaja rekonstrueerimistoetuse peamised tingimused

Toetuse tingimused on sätestatud majandus-ja kommunikatsiooniministri määrusega. Rekonstrueerimistoetust saab taotleda 15, 25 ja 40% ulatuses rekonstrueerimistööde maksumusest. Uue rekonstrueerimistoetuse põhimõte on sama, mis varasemalt: mida rohkem teed, seda enam saad ka toetust, sealjuures on abikõlblikud kulud vaid need (erisused on toodud allpool), mis on tehtud pärast taotluse esitamist KredExile. Kõikide toetuse määrade puhul tuleb parandada sisekliimat, see tähendab rekonstrueerida ventilatsioonisüsteem. 15% toetuse puhul tuleb teostatavate töödega saavutada 20% energiasääst, 25% toetuse puhul tuleb rekonstrueerida küttesüsteem, soojustada fassaad, katus ning vahetada kõik vahetamata aknad, 40% toetuse puhul tuleb lisaks eelnimetatule tõsta külmasildade vältimiseks ka aknad soojustuse tasapinda või soojustada aknapaled ning paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Konkreetsed tingimused leiad käesoleva ELAMU numbri artiklist „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse osakaalud ja tehnilised tingimused“.

Lisaks eraldab KredEx seekordse meetme raames 50% toetust projekteerimistööde, omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi kulude hüvitamiseks. Projekteerimiskulud on abikõlblikud alates 01.01.2014.a. Kui varasemalt on KredEx eraldiseisvana toetanud ka energiaauditite koostamist, siis seekord on auditi kulu üks abikõlblikest kuludest, mille toetusmäär on vastav tehtavate tööde mahule ehk 15, 25 või 40%. Alates tänavu 1. jaanuarist on ka energiaauditi kulud abikõlblikud.

Uuel perioodil on kaks uut rekonstrueerimis hooba, mis tagavad ehitustööde hea kvaliteedi ning investeeringu eesmärgi saavutamise. 25 ja 40% toetuse puhul läbivad kõik projektid ekspertiisi ning protsessi peab olema kaasatud kredExi tehniline konsultant. KredExi tehnilisel konsultandil on kogu protsessis nõuandev roll ning tema kaasamine on mõistlik juba enne ehitusprojekti tellimist, et projekteerimise lähteülesanne vastaks kindlasti tööde tellija soovile ning vajadustele. Tehnilisel konsultandil peab olema vastav kogemus või haridus, lisaks peab ta läbima asjakohase koolituse, mille tellib või mille õppekava kinnitab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Kindlasti võib tehnilist konsultanti kasutada ka 15% toetuse taotlemisel ning vastavate tööde teostamisel, samuti ei jää selle toetusmäära puhul projektid tähelepanuta, need vaatab üle KredEx. Oluline on ka mainida, et enne taotluse esitamist tehtud kulud tehnilisele konsultandile on abikõlblikud.

Regionaalse erandina on Ida-Virumaal asuvate korterelamute osas toetuse määr 10% võrra kõrgem. Selle peamiseks põhjuseks on asjaolu, et nimetatud piirkonnas asub Harjumaa ja Tarumaa kõrval kõige enam korterelamuid, mis võrreldes muude piirkondadega on väga halvas seisukorras. Kuigi ennekõike Narva osas ei saa rääkida kulude vähenemisest seoses rekonstrueerimisega, peab ka seal korterelamute energiatõhusus tõusma, eluiga pikenema ning sisekliima paranema.

Millised kortermajad, kes saavad renoveerimistoetust taotleda?

Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamule, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna linna või valla omandis. Renoveerimistaotluse saab esitada korterelamut haldav korteriühistu või kohalik omavalitsus, kui korterelamu on tervikuna valla või linna omandis. Taotlejat võib esindada ka vastava kirjaliku volituse alusel kredExi tehniline konsultant.

Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotleja taotlust ei rahuldata. See tähendab, et kõikvõimalikud kinnisvaraarendused ei ole selle meetme raames toetatavad. Lisaks peavad ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80% kuuluma füüsilistest isikutest omanikele, ka see tagab toetuse suunamise õigele sihtgrupile, kelleks on füüsilised isikud. Kohaliku omavalituse puhul on korterite osas kehtestatud ka lisatingimus, mille kohaselt peavad valla või linna omandis oleva korterelamu korterid olema kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või munitsipaaleluruumid.

Renoveerimistoetuse taotlemine kortermajale erinevate toetusmäärade puhul

Nagu eelmise samalaadse toetuse meetme puhul, tuleb ka nüüd alustada energiaauditist, uudsena ka energiamärgise tellimisest. Sealjuures peab energiamärgis olema koostatud pärast 23.04.2013.a, sest siis muutusid energiamärgise arvutamise alused. Lisaks peab enne taotluse esitamist olema kindlasti peetud üldkoosolek. Juhul, kui taotluse esitamise hetkel ei ole taotleja lisanud taotlusele energiaauditit, energiamärgist, mis kajastab hoone tegelikku energiatarbimist ega korteriühistust taotleja puhul üldkoosoleku kehtivat otsust ja kohalikust omavalitsusest taotleja puhul vastavat haldusakti, siis KredEx taotlust ei menetle.

15% renoveerimistoetuse taotlemisel tuleb koos taotlusega esitada kõik nõutavad lisadokumendid, sealhulgas ka hinnapakkumised ning panga otsus laenulepingu sõlmimiseks. Toetuse taotlemisel osakaaluga 25% ja 40% (Ida-Viru maakonnas vastavalt 35% ja 50%) korraldab KredEx põhiprojekti ja energiaarvutuste esmase ekspertiisi. Toetus eraldatakse vaid juhul, kui läbiviidav ekspertiis kinnitab projekti vastavust kohalduvate õigusaktide nõuetele ning otsus jõustub pärast ekspertiisi ja panga otsust laenulepingu sõlmimiseks. Sellisel juhul peab taotleja alles pärast taotluse rahuldamise otsuse kehtima hakkamist esitama KredExile projekti kogueelarve, iga abikõlbliku tegevuse või rekonstrueerimistööde kogumi kohta hinnapakkumised koos ventilatsiooniseadmete tootespetsifikatsioonidega ning teostatavate tegevuste lühikirjelduse.

Uue meetme raames saab renoveerimistaotlust esitada vaid elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Kuna tegemist on struktuurivahenditest eraldatava toetusega, saab taotlust tulevikus esitada ka vastava registri kaudu. Taotluse vorm on oluliselt keerulisem, kui varem ning selle täitmisel on abiks KredExi toetuste haldurid. KredExi haldurid on valmis selgitama kõiki määruse tingimusi, nendega ja haldurite kontaktidega saab tutvuda KredExi kodulehel.

Allikas: www.postimees.ee

Küsi hinnapakkumist juba täna!

Säästa küttekuludelt!
Kuni 45%!

 

Kortermaja, katuse, fassaadi soojustamine, renoveerimine, remont

Vaata ka:

Tehtud ehitustööd
Katusematerjal müük
Katuse remont, parandus ja hooldusteenused, katuseabi
Lamekatusetööd ja lamekatuse ehitus, soojustamine, remont, renoveerimine
Puistevilla paigaldus, pööningu soojustamine (tuulesuunajad, käiguteed)